تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
K + Zn + B

 

کود قطره سبز پتاسیم ، روی ، بور 

کـود مایـع قطـره سـبز K+Zn+B اولین کود در ایران است که حاوی سه عنصر پتاسیم ، روی ، بور به فرم جذبی به صورت کلات بوده و به روش سنتز جزء به جزء ساخته می شود. کود قطره سبز پتاسیم ،  روی ، بور با ایجاد یک سیستم انتقال مناسب ضمن جلوگیری از رسوب عناصر غذایی در ساقه و ریشه گیاه باعث انتقال سریع عناصر غذایی به برگ می شود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه های انتهایی
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصوالت زراعـی و باغـی
  • افزایش قدرت فتوسنتـزی گیاه با انتقـال مناسـب عناصر غذایی به برگ

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا