تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
K 16%

کود قطره سبز پتاسیم ۱۶%

کــود مایــع قطــره ســبز پتاســیم ، حــاوی %۱۶ عنصــر پتاســیم بــه فــرم K2O ، پایــدار و کامــا در آب محلــول بــوده و جهــت جبــران ســریع کمبــود عنصــر پتاســیم، درمــان زردی و کاهــش عملکــرد محصــوالت زراعــی و باغــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

 

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

 

مزایا و تمایزات

  • افزایـش خواص انبـار داری
  • بهبود رنگ و طعم محصوالت وبهبود کیفیت انگور
  •  فزایش مقاومت برنج به بیمـاری هـا
  • جلوگیری از ورس (خوابیدگی) گندم
  • افزایش روغـن استحصالـی در آفتـابگـردان
  • افزایش درصد قند در چغندر قند و نیشکر

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا