تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

K51%

کود قطره K51%

کـود پـودری قطـره سـبز K51% حـاوی دو عنصـر پتاسـیم و گوگـرد مـی باشـد، قابلیـت انحـال صـد درصـد در آب را داشـته و به آسـانی توسـط ریشـه گیاهان و انـدام هـای هوایـی جـذب میشـود و در تمـام مراحـل رشـدی گیاه بـه خصوص مرحلـه گلدهـی اسـتفاده می شـود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش قدرت جذب آب توسط گیاه
  • افزایش گلدهی و رنگ پذیـری بهتـر میـوه هـا
  • بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
  • افزایش خواص انبار داری و کیفیت و کمیت محصوالت زراعی، باغی و صنعتی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا