تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
K , Zn , B For Rice

کود قطره سبز پتاسیم – روی – بر مختص برنج

کـود مایـع و کمپلکـس حـاوی عناصـر میکروالمنـت پتاسـیم، روی، بـور بـه فـرم کالت کامـا پایـدار و محلـول در آب مـی باشـد کـه بـا تامیـن و جبـران کمبـود این سـه عنصـر سـبب افزایـش کیفیـت و کمیـت برنـج مـی شـود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش تعداد پنجه
  • افزایش تعداد دانه در خوشـه
  • افزایش درصد تلقیح و باروری
  • افزایش حجم ریشه و باال بردن مقاومت گیاه به ورس
  • افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی و آفات و بیماری ها

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا