تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Micro Nutrient

کود قطره سبز میکرونوترینت

کـود مایـع قطـره سـبز میکرونوترینـت حـاوی عنصـر آهـن، روی، منگنـز، بـور و عامـل کالت کننـده بوراکـس مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش عملکرد گیاه
  • تامین عناصر ریز مغـذی گیاهـان
  • جلوگیری از کلرزه شدن برگ ها
  • افزایش قدرت فتوسنتز و کلروفیل سازی در گیاهان
  • افزایش قـدرت نقـل و انتقـال عناصـر غذایـی درگیـاه
  • افزایـش وزن هـزار دانــه و تعـداد دانـه در خــوشــه

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا