تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Micronutrient

کود قطره سبز میکرومعدنی (اهن، روی، مس، منگنز، بور) 

کـود قطـره سـبز میکرومعدنـی بـه فرم پـودری حـاوی درصـد مناسـبی از عناصر ریـز مغـذی بـه همـراه عوامـل کالت کننـده کامـا پایـدار در آب مـی باشـد کـه بـا تامیـن میکروالمنـت هـای ضـروری گیـاه باعـث افزایـش کلروفیـل سـازی می شـود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش پروتئین سازی در دانه
  • افزایش قدرت فتوسنتزی برگ گیاه
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزی
  • افزایش نقل و انتقال شیره خام و پرورده در آوند ها

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا