تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

pH Regulator

تنظیم کننده پی اچ قطره سبز

تنظیـم کننـده pH مایـع قطـره سـبز از سـه بنیـان آلـی بـا خاصیـت بافـری محلول در آب سـاخته شـده اسـت کـه بـرای تنظیـم pH محلـول در مخـازن سـم و کـود جهـت محلـول پاشـی کاربـرد دارد.

مزایا و تمایزات

  • جلوگیری از شکسته شدن فرمول سم و کود با استفاده از خواص بافری
  • مانـع از تغییـرات شـدید pH و حفـظ خواص سـم و کـود و در نتیجه نفوذپذیری بهتـر درون انـدام هوایی گیاه
  •  ساخته شده از مواد کامال ارگانیک با درصد خلوص بالا
  •  سازگار با محیط زیست و فاقد عوارض جانبی روی حشرات و پرندگان
  • داشتن خواص تغذیه ای و بهبود عملکرد گیاه

نحوه و مقدار مصرف

پـس از سـاخته شـدن محلـول سـم و یـا کـود بـه ازای هـر واحـد کاهـش pH در یـک مخـزن ۴۰۰ لیتـری مقـدار ۱ لیتـر بـه محلـول سـاخته شـده اضافـه شـود. بـرای محلـول پاشـی حتـی المقـدور از آب زالل اسـتفاده شـود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی می باشـد، میـزان واقعی مصـرف با توجه مشـخصات و آنالیـز آب و نظر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعیین مـی گردد.

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا