تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Pistachio-Fruit Set

کود قطره سبزپسته (محلول سه گانه)

کـود مایـع قطـره سـبز پسـته، حـاوی سـه عنصـر اصلـی ازت،روی، بـور بـه فـرم کلات،کامـا پایـدار بـا قابلیـت جـذب بالا نقش بسـیار عمـده ای در تشـکیل میوه و گـرده افشـانی دارد. ایـن کـود سـورفکتانت هـای الزم جهـت افزایـش قـدرت جـذب از طریـق بـرگ و انـدام هـای هوایـی گیـاه را دارد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایـش گـرده افشانـی
  • افزایش تعداد جوانه ها
  • افزایش پروتئین سـازی
  • تامین به موقع با غلظت باال از ازت
  • تامین پروتئین الزم برای جوانه های گل
  • افزایش درصد باروری و جلوگیری از سال آوری میوه ها
  • تنظیـم بـاز و بستـه شـدن روزنـه ها و افزایش مقاومت

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا