تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
SEED TREATMENT Fe , Zn , Mn

 

کود قطره سبز بذر مال ، کلات آهن – روی – منگنز 

کود مایع قطره سبز بذر مال حاوی کمپلکس فعال آهن و نسبت خاصی از عنصر روی و منگنز به فرم کلات ماملا پایدار به منظور اختلاط با بذور مختلف می باشد.

راهنمای مصرف

مقـدار کـود توصیـه شـده را بـا حجـم مناسـب آب خالص رقیـق نمـوده و پس از هـم زدن آن ً را بـر روی بذرهـا اسـپری کـرده تـا بـذر کامال بـه آن آغشـته گردد، پـس از خشـک شـدن بـذر آماده کشـت اسـت.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش قدرت جوانه زنی
  • متعادل نمودن pH خاک محدوده بـذر
  • افزایش قدرت فتوسنتزی جوانه بذر
  • منبع غذایی گیاه در مراحل رشد اولیه
  • افزایش مقاومت گیاه به تنش دوره کم آبی
  • استقرار گیاهچه به نحوه مطلوب تر در ابتدای رشد
  • افزایش مقاومـت گیـاه در مقابل آفـات و بیماری هـا
  • پیشگیری و کنترل کمبود آهن ،روی،منگنز در ابتدای رشد گیاه اصلی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا