تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
SEED TREATMENT Zn – 7.5%

 

کود قطره سبز بذر مال کلات ۷/۵ % روی

کـود مایـع قطـره سـبز بـذر مـال کالت %۷/۵ روی حـاوی کمپلکـس کامـل عنصر ضـروری روی، بـه میـزان ۷/۵ درصـدv/w بـه فـرم کالت کامـا پایـدار و محلول در آب اسـت.

راهنمای مصرف

مقـدار کـود توصیـه شـده را بـا حجـم مناسـب آب خالص رقیـق نمـوده و پس از هـم زدن آن ً را بـر روی بذرهـا اسـپری کـرده تـا بـذر کامال بـه آن آغشـته گردد، پـس از خشـک شـدن بـذر آماده کشت است.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش قدرت جوانه زنی
  • استقـرار بهتـر و مناسـب گیاهچـه
  • افزایـش حجم ریشـه و پنجـه زنـی در غالت
  • تنظیـم و افزایـش قـدرت فتوپـریـودیسیـم بـذر
  • افزایش سرعت سنتـز پروتئین و رشـد گیاهچـه
  • افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماریها

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا