تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

SUPER ORGANIC FERTILIZER

For Carp Breeding

کود قطره سبز سوپر ارگانیک مختص مزارع پرورش ماهیان گرمابی

کـود قطـره سـبز سـوپر ارگانیـک کـودی اسـت مایـع بـا منشـا آلـی غنـی شـده بـا میکروالمنـت هـای ضـروری بـه منظـور اسـتفاده در مـزارع پـرورش ماهیـان گرمابـی. ایـن کـود از بهترین معادن لئوناردیت اسـتخراج شـده و ترکیبی اسـت از مولکـول هـای بـزرگ کـه دارای قابلیـت کالت کنندگـی و انحالل باال می باشـند و بـه همیـن دلیـل بـه هیـچ وجـه در کـف اسـتخر رسـوب نخواهـد کـرد.

مزایا و تمایزات

  • کـود سـوپر ارگانیـک بـا تامیـن کربـن مـورد نیاز باعـث فعالیـت فیتوپالنگتون هـای مفیـد در آب مـی شـود در نتیجـه باعـث افزایـش وزن گیـری ماهـی و بـالا بـردن میـزان برداشـت ماهیـان در واحـد سـطح مـی گـردد.
  • کـود سـوپر ارگانیـک فاقـد هرگونـه آلودگـی میکروبـی و فلـزات سـنگین مـی باشـد لـذا بـرای گیاهـان و حیوانـات غیـر سـمی بـوده و هیچگونـه خطـری بـرای محیـط زیسـت نـدارد.
  • اسـتفاده از سـوپر ارگانیـک در مـزارع پـرورش ماهیـان گرمابـی باعث کاهش شـوری آب می شـود
  • سـوپر ارگانیک براسـاس اسـتاندارد FAO سـاخته شـده و حاوی مقادیر کمتر از ppm 50 فلزات سـنگین اسـت.
  • جابجایی و انتقال سریع در سطح آب استخر و مقرون به صرفه بودن

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

نحوه و میزان مصرف

بـر اسـاس نـوع ماهـی و مراحـل رشـدی هرگونـه در طـول یـک دوره، اسـتفاده از سـوپر ارگانیـک بـه میـزان ۰/۵ تـا ۱ ppm توصیـه مـی گـردد.

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا