تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Super Phosphorus 20% P2O5

کود قطره سبز فسفر ۲۰%

کـود مایـع سـوپر فسـفر حـاوی ۲۰ درصـد عنصر فسـفر بـه صـورت P2O5 کامال پایـدار بـا درجـه خلـوص بسـیار بـاال بـه منظـور تامیـن عنصـر فسـفر در گیاهان می باشــد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

 

 

مزایا و تمایزات

  • افزایش درصد قند موجود در چغندر قند
  • افزایش حجم ریشـه هـای اصلـی و فرعـی
  • برداشت زود هنگام محصول غالت در صورت نیاز
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصوالت زراعی، باغی و صنعتی
  • افزایش قدرت فتوسنتزی و تامین انرژی الزم برای انجام اعمال حیاتی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا