تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

SUPER PHOSPHORUS

For Carp Breeding

کود قطره سبز سوپر فسفر مختص مزارع پرورش ماهیان گرمابی

کـود قطـره سـبز فسـفر ۴۰ درصـد کـود مایـع حـاوی درصـد بـاالی فسـفر بـا قابلیـت انحـال بسـیار بـاال بـه منظـور تامیـن نیـاز غذایـی فیتوپالنگتـون هـا بـه عنصـر فسـفر و اکسـیژن در مـزارع پـرورش ماهیـان گرمابـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

مزایا و تمایزات

  • باعــث افزایــش رشــد و جمعیــت فیتوپالنگتــون هــا و بــه طبــع آن جمعیــت زئوپالنگتـون هـا کـه در نهایـت منجـر بـه افزایـش وزن و رشـد ماهایـان گـرم آبـی خواهـد گردیـد
  • کود قطره سبز فسفر باعث تنظیم pH مزارع ماهی می گردد.
  • کـود قطـره سـبز سـوپر فسـفر بـر اسـاس اسـتاندارد FAO سـاخته شـده و حـاوی مقادیـر کمتـر از ppm 50 فلـزات سـنگین مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

نحوه و میزان مصرف

بـر اسـاس نـوع ماهـی و مراحـل رشـد بـه میـزان ۱ تـا ۳ppm توصیه مـی گردد همچنیـن بـه منظـور کارایـی بهتـر کـود توصیه مـی گـردد در انتهای فصل رشـد از ایـن کـود بـه صورت تقسـیط روزانـه اسـتفاده گردد

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا