تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
SUPER PK

کود قطره سبز سوپر پی کی 

کـود قطـره سـبز سـوپر PK، حـاوی فسـفر و پتاسـیم بـه فـرم کالت کامـا پایـدار و محلـول درآب بـه منظـور جبـران کمبود فسـفر و پتاسـیم در طول فصل رشـد در کلیـه گیاهـان زراعـی و باغـی قابـل اسـتفاده می باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش فعالیت ریزوبیوم های تثبیت کننده
  •  صرفه جویی در مقدار مصرف کود های دیگـر
  • دارای خاصیت قارچ کشی و بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش ها
  • افزایش وزن و حجم میـوه و بهبـود کیفیـت میـوه (طعـم و رنـگ)
  • افزایش عملکـرد و بهبـود کیفـی محصـوالت، خاصیـت انبارداری
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر کم آبی و خطرات سرمازدگی، آفات و بیماری ها

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا