تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Super Potassium 14-0-40

کود قطره سوپر پتاسیم (۴۰-۰-۱۴)

کـود پـودری قطـره سـبز سـوپر پتاسـیم %۴۰ (۴۰-۰-۱۴) همـراه بـا روی ،کود کامـل پـودری پتاسـیم بـاال بـه فـرم کامـا پایـدار و محلـول در آب اسـت. ایـن کـود قابـل اسـتفاده در تمـام مراحـل رشـد گیـاه قبـل از گلدهـی تـا برداشـت بـوده و از طریـق ریشـه و انـدام هـای هوایـی قابلیـت جـذب دارد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش خواص انبارداری
  • افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری
  • افزایش فعالیت سیستـم آنزیمـی گیـاه
  • افزایش کیفیت محصول و بهبود طعم و رنگ میوه

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا