تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

Humic + Fulvic Acid

for Ornamental plants

کود قطره سبز هیومیک + فولویک اسید مختص گیاهان زینتی 

کـود مایـع قطـره سـبز هیومیـک اسـید+ فولویـک اسـید بـه همـراه پتاسـیم می باشـد کـه مختـص گیاهـان زینتـی بـوده و موجـب افزایـش شـادابی، کیفیـت و بـازار پسـندی گیاهـان مـی گـردد.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار یـک قاشـق چایخـوری از کـود قطـره سـبز هیومیـک + فولویـک اسـید مختـص گیاهـان زینتـی در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همـراه بـا آب آبیـاری مصـرف شـود.

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی
شماره ثبت مواد کودی: ۴۰۷۰۴۴

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا