تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD
General + Amino asid

کود طلای سبز عمومی ۸/۵/۸ (همراه با آمینو اسید) 

کود طلای سبز عمومی حاوی عناصر اصلی ۸ درصد نیتروژن ، ۵ ردصد فسفر ، ۸ درصد پتاسیم ، گوگرد و عناصر ریز مغذی آهن ، مس، منگنز، بور، روی، همراه با آمینو اسید می باشد.کلیه عناصر موجود در کود طلای سبز به صورت کلات می باشد.

قابل اختلال با کلیه سموم دفع آفات نباتی به جز سموم مسی و گوگردی.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش سطح برگ
  • افزایـش قدرت فتوسنتز در برگ
  • جلـوگیـری از ریـزش گـل و میـوه
  • افزایـش تعـداد دانـه در خوشـه
  • افزایش پروتئین و وزن هزار دانه
  • بــرای جلوگیــری از شــوک ناشــی از ســموم دفــع آفــات نباتــی بــه خصــوص علـف کـش و همچنیـن تقویـت کامـل گیـاه از کـود مایـع طـای سـبز بـه نسـبت ۳ در هـزار همـراه بـا سـم در هـر بـار سـم پاشـی اسـتفاده گـردد

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا