تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN GOLD 

۱۰-۵۲-۱۰

کود طای سبز فسفر بالا (۱۰-۵۲-۱۰)

کـود پـودری طلای سـبز ۱۰-۵۲-۱۰ کـود کامل کمپلکس پـودری حـاوی مقادیر بــالا فســفر بــه همــراه نیتــروژن و پتاســیم و عناصــر ریــز مغــذی مــی باشــد. بهتریـن زمـان بـرای اسـتفاده از ایـن کـود در مراحـل ابتدایـی رشـد بـه عنـوان اسـتارتر جهـت توسـعه سیسـتم ریشـه و قـوی تر شـدن گیـاه همچنین قبـل از گلدهـی و هنـگام تشـکیل میـوه مـی باشـد کـه سـبب افزایـش کمـی و کیفـی محصـول مـی شـود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش گلدهی و تشکیل میوه
  • جلوگیری در تاخیر و بی نظمی در گلدهی
  • تقویت ریشه زایی و توسعه سیستم ریشه گیاه

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا