تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD

۱۲-۱۲-۳۶

کود طلای سبز پتاسیم بالا (۳۶-۱۲-۱۲)

کـود طـای سـبز ، ۳۶-۱۲-۱۲ کـود کمپلکـس کامـل پـودری بـه همـراه عناصـر ریـز مغـذی بـه فـرم کالت کامـا پایـدار و محلـول در آب مـی باشـد کـه هـم بـه شـکل محلـول پاشـی و هـم بـه صـورت خاکـی قابلیـت اسـتفاده دارد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش انبارداری میوه ها
  • افزایش مقاومت غالت به خوابیدگی
  • افزایش کیفیت و خوشرنگ تر شدن محصول
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات بیماری ها خشکی، شوری و سرمازدگی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا