تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD

۱۸-۴۴-۰

کود پودری طلای سبز اوره و فسفات (۰-۴۴-۱۸)

کـود پـودری طلای سـبز اوره فسـفات کـود کمپلکس حـاوی دو عنصر نیتـروژن و فسـفر اسـت کـه بـه عنـوان اسـتارتر و هنگام کمبود فسـفر بـه ویـژه در مراحل ابتدایـی بـرای کلیـه محصـوالت باغـی و زراعـی و گلخانه ای مـورد اسـتفاده قرار میگیــرد. همچنیــن بــه دلیــل داشــتن خاصیــت اســیدی بــه جــذب نیتــروژن، فسـفر و سـایر عناصـر ریـز مغـذی کمـک مـی کنـد

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش ریشه زایی و توسعه ریشه ها
  • قابلیت اختالط با اکثر کود های محلول در آب
  • رفع کمبود نیتروژن و فسفر در ابتدای فصل
  • منـاسـب بـرای محلـول پـاشـی، آب آبیـاری و
    سیستم هیدروپونیک

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا