تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD

Amino Acid Plus for Ornamental Plants

کود طلای سبز آمینو اسید پلاس مختص گیاهان زینتی

کـود پـودری طـای سـبز آمینـو اسـید پـاس مختص گیاهـان زینتـی، حـاوی آمینو اسـید هـای ضـروری آل آرژنیـن، متیونیـن، لیزیـن و والیـن اسـت کـه بـه منظـور جـذب و اثـر بخشـی بیشـتر بـه فرم کامـا پایـدار و محلـول در آب می باشـند. این محصـول قابلیـت اختـاط بـا کلیـه سـموم به جـز سـموم مسـی و گوگـردی را دارد.

مزایا و تمایزات

  • بهبود فتوسنتز و شرایط رویشی گیاه
  • جلوگیری از ریزش گل ها و افزایش رنگ پذیری گل ها
  • افزایش مقاومت گیاه به شوری، خشکی و تنش های محیطی
  • بهبود فعالیت میکروارگانیزم ها و افزایش کیفیت و کمیت گیاه

جدول نحوه و مقدار مصرف

نوع بسته بندی: جعبه ۲۵ گرمی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا