تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD B

(Citogiat (Wetting Agent

مویان طلای سبز B (سیتوگیت)

مویـان طـای سـبز B مخلوطـی اسـت شـیمیایی از ترکیـب گـروه های سـیتوویت و فـری گیـت بـا نسـبت و درصـد خـاص کـه بـه منظـور افزایـش نفـوذ ، افزایش قــدرت چســبندگی بــر روی انــدام هــای هوایــی گیــاه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. مویــان طــای ســبز B مخلوطــی بــر پایــه حــال هــای آبــی اســت و از تنسـایدهای کامـا محلـول در آب تشـکیل شـده اسـت.

مزایا و تمایزات

  • کاهش کشش سطحی سموم سم پاشی شده افزایش کارایی و صرفه جویی در مصرف سموم حاوی مقادیر کمتر از ppm10 از فلزات سنگین

نحوه و مقدار مصرف

۳ تا ۵ لیتر در هزار

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا