تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

for Bloom Up 12-12-36

کود طلای سبز ۳۶-۱۲-۱۲ مختص گلدهی 

کــود کامل پودری طلای سبز مختص گلدهی حــاوی ۱۲ درصــد نیتــروژن، ۱۲ درصد فسفر به فرم P2O5 ، سی و شش درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیـر خـاص از عناصـر کـم مصـرف و کامـا محلـول در آب مـی باشـد. ایـن کود بـه منظـور تقویـت کامـل گیـاه بـه ویـژه افزایـش گلدهـی تهیـه شـده و بـرای کلیـه گیاهـان قابـل اسـتفاده مـی باشـد.

نحوه و مقدار مصرف

مقـدار ۲ تـا ۳ گـرم (یـک قاشـق چایخـوری) از کـود طـای سـبز عمومـی مختـص گلدهـی در یـک و نیـم لیتـر آب حـل شـود و هـر دو هفتـه یـک بـار همراه بـا آب آبیـاری مصرف شـود.

نوع بسته بندی: جعبه ۱۰۰ گرمی
شماره ثبت مواد کودی: ۲۱۱۹۶

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا