تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD

Oramental Plant Fertilizer

کود طلای سبز مختص گیاهان زینتی

کـود طـای سـبز مختـص گیاهـان زینتـی، کـود مایـع کامـل و کمپلکـس حـاوی نسـبت مشـخصی از عناصر ازت، فسـفر، پتاسـیم، گوگرد، کلسـیم و عناصر ریز مغـذی آهـن، روی، منگنـز، بـور و مـس بـه فـرم کلات کامـلا پایـدار و محلـول در آب جهـت تقویـت کامـل گیـاه مـی باشـد.

مزایا و تمایزات

  • تقویت سیستم ریشه گیاهان زینتی
  • جلوگیری از نکروزه و کلروزه شدن برگ گیاهان زینتی
  • افزایش دهنده سطح رویشی و اندام های هوایی گیاه
  • قابلیت جذب تمام عناصر موجود در این کود از طریق برگ و اندام های هوایی
  • قابلیت اختالط با کلیه کود ها و سموم کشاورزی به جز سموم مسـی و گوگـردی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا