تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

pH Regulator 138

تنظیم کننده پی اچ ۱۳۸ قطره سبز

تنظیـم کننـده پـی اچ ۱۳۸ پـودری، مـاده شـیمیایی بـر پایـه حـال هـای آبـی و محلـول در آب بـرای تنظیـم pH مخـازن سـم و کود هنگام عملیلت محلول پاشـی مـی باشـد. ایـن مـاده بـه صـورت پـودر بـوده و حـاوی سـه بنیـان بـا فـرم خـاص بـرای تنظیـم و کنتـرل pH محلـول هـای سـاخته شـده از سـم و کـود مـی باشـد.

مزایا و تمایزات

  • جلوگیری از شکسته شدن فرمول سم و کود با استفاده از خواص بافری
  • مانـع از تغییـرات شـدید pH و حفـظ خواص سـم و کـود و در نتیجه نفوذپذیری بهتـر درون انـدام هوایی گیاه
  •  ساخته شده از مواد کامال ارگانیک با درصد خلوص بالا
  •  سازگار با محیط زیست و فاقد عوارض جانبی روی حشرات و پرندگان
  • داشتن خواص تغذیه ای و بهبود عملکرد گیاه

نحوه مصرف

پـس از سـاخته شـدن محلـول سـم و یـا کـود بـا توجـه بـه مقـدار مـورد نیـاز بـه محلـول سـاخته شـده اضافـه و هـم زمـان مخلـوط میکـس مـی گـردد. بـرای محلـول پاشـی حتـی المقـدور از آب زالل اسـتفاده شـود

مقدار مصرف

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در یک مخزن ۴۰۰ لیتری

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا