تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD
Pistachio General

کود طلای سبز مختص پسته (عمومی)

کـود مایـع کامـل و کمپلکـس، حـاوی ۸ درصـد ازت، ۵ درصـد فسـفر، ۸ درصـد پتاسـیم و گوگـرد و عناصـر ریـز مغـذی آهـن، روی، بـور بـا درصـد مشـخص بـه صـورت کلات و بـا قابلیـت جـذب بالا مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش رنگ پذیری
  • افزایش خواص انبار داری بنه
  • افزایش وزن بنه و بهبود کیفیت آن
  • افزایش گل آوری و تولیـد محصـول

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا