تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

Silicon

کود طلای سبز سیلیکون

کـود پـودری طـای سـبز سـیلیکون حـاوی بیـش از ۹۰ درصد سیلیسـیم طبیعی بـی شـکل (آمـورف) مـی باشد.سیلیسـیم بـی شـکل در حضـور آب بـه اسـید سیلیسـیک تبدیـل شـده کـه توسـط گیـاه قابـل جـذب اسـت.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افزایش مقاومت مکانیکی
  • بهبود وضعیت آب در خاک و ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک
  • کاهش درصـد و رس و افزایـش نفـوذ نـور بـه داخـل سایـه انـداز بوتـه هـا و غالت و برنـج
  • تقویت سیستم حفاظتی گیاه در برابر بیماری ها، حمالت حشرات و شرایط نا مساعد محیطی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا