تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Organic Solution Fs-1

محلول ارگانیک FS-1 گرین گارد

محلـول گریـن گارد مـدل -۱FS محلولـی کامـا ارگانیـک بـر پایـه روغـن نارگیـل و عصـاره هـای گیاهـی بـه منظـور کنتـرل آفاتـی همچـون کنـه، شـته، تریپـس، سـفید بالـک و مینـوز طراحـی و تولیـد گردیـده اسـت.

مزایا و تمایزات

  • ایـن ترکیـب بدلیـل داشـتن روغـن نارگیـل و عصـاره هـای گیاهـی مـی توانـد بـر روی تخـم، الرو و حشـره بالـغ کنـه تاثیـر گذاشـته و سـبب کاهـش جمعیـت آن مـی گـردد.
  • محلـول ارگانیـک گریـن گارد مـدل -۱ FS در قالـب مدیریـت تلفیقـی کنتـرل آفـات تاثیـر مناسـبی در از بیـن بـردن کانـون طغیـان آفـات دارد.

میزان مصرف

به صورت خالص: ۱/۵ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب
به صورت تلفیقی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار همراه با حشره کش انتخابی

زمان مصرف

پیشـنهاد مـی شـود محلـول پاشـی صبـح زود یـا در هنـگام غـروب کـه رطوبـت نســبی محیــط باالتــر اســت صــورت گیــرد، زیــرا در ایــن ســاعات ســطح بــرگ و انـدام هـای گیـاه بـه کنـدی خشـک مـی شـوند و ایـن امـر موجـب افزایـش کارایــی -۱ FS خواهــد شــد.

نحوه مصرف

  •  قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
  • محلـول گریـن گارد مـدل -۱ FS را بـه تدریـج بـه آب اضافـه نمـوده و کامـا هـم زده شـود تا نهایتـا محلولی یکنواخـت و بدون ذرات معلـق بدسـت آیـد.
  • بـرای نتیجـه گیـری بهتـر درخـت بـه طـور کامـل توسـط محلـول پوشـش داده شـود.

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا