تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN MAX

Leaf Shiner Spary

اسپری براق کننده سطح برگ گرین مکس

اسـپری بـراق کننـده سـطح برگ گریـن مکس محلولـی کامـا ارگانیک ویـژه برگ و انـدام هـای هوایـی گیـاه مـی باشـد. ایـن اسـپری بـا برطرف کـردن گـرد و غبار از سـطح بـرگ باعـث شـفافیت و بـراق نمـودن سـطح برگ شـده و قـدرت تنفس و فتوسـنتز گیـاه را افزایـش داده کـه عـاوه بـر زیبایـی و درخشـندگی سـبب افزایـش رشـد رویشـی می شـود.

مزایا و تمایزات

  •  سازگار با محیط زیست
  • افزایش دریافـت نـور و فتوسنتـز توسـط گیـاه
  • افزایش اکسیژن رسانی به سلول های گیاهی
  • حذف الیه گـرد و غبـار نشستـه بر روی بـرگ گیاهـان
  • از بین برنده بقایای آب و آهک از روی برگ های گیاه
  • قابل استفاده برای تمـام گیاهـان آپارتمانـی و زینتـی
  • شفافیت و براق نمودن سطح برگ و افزایش زیبایی گیاه
  • جلوگیری از رشد و تشکیل کلونی باکتریایی و قارچی بر روی اندام های هوایی گیاه

نحوه و مقدار مصرف

قبـل از اسـتفاده اسـپری را بـه خوبـی تـکان داده و از فاصلـه ۳۰ سـانتیمتری بـر روی گیـاه اسـپری شـود.

نوع بسته بندی: اسپری بطری ۱ لیتری و ۵۰۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا