تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

MICRO MOYAN

SAHER 

Citoweet (Wetting Agent)

سورفکتنانت میکرو مویان ساحر (سیتوویت)

ترکیبـی از گـروه سـیتوویت یـا امولسـیفایرهای فعـال بـر پایـه حـال هـای آلـی و آروماتیـک بـه منظـور افزایـش قـدرت چسـبندگی، کاهـش نیـروی کشـش سـطحی در زمـان سـم پاشـی اسـتفاده مـی شـود

مزایا و تمایزات

  • افزایــش ســطح تــر شــوندگی و کمــک بــه افزایــش جــذب بیشــتر ســموم و کودهـای شـیمیایی بـه هنـگام محلـول پاشـی انـدام هـای هوایـی گیـاه
  • قابلیت اختالط با کلیه سموم دفع آفات نباتی و کود های شیمیایی
  • باعث چسبندگی، افزایش پوشش سطحی
  • میکـرو مویـان سـاحر باعـث تقویـت و اثرگـذاری کودهـای شـیمیایی و سـموم دفـع آفـات نباتـی

نحوه و مقدار مصرف

۵۰۰ سی سی در ۱۰۰۰ لیتر آب
۵۰۰ ســی ســی مویــان ســاحر را مــی تــوان بــه محلــول ســموم علــف کــش، قـارچ کـش و حشـره کـش بـرای سـم پاشـی محصـوالت زراعـی، درختـان میـوه، سـبزیجات، نباتـات زینتـی و یـا کودهـای شـیمیایی بـه سـمپاش با مخـزن ۱۰۰۰ لیتـری اضافـه گـردد.

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا