تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

PLANT GATE
AMINO ACID

کود پلنت گیت آمینو اسید (تترا آمینو)

کــود مایــع آمینــو اســید )تتــرا آمینــو(، حــاوی ۵ درصــد هیومیــک اســید و ۸ درصـد آمینـو اسـید هـای ضـروری بـر پایه حـال هـای آروماتیک بـوده در نتیجه بـه سـهولت جـذب و بـه مصـرف گیـاه مـی رسـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • ریشه زایی قلمـه
  • افزایش فتوسنتز
  • بهبود فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه
  • زودرسی و افزایش رنگ آوری میـوه و کیفیت میـوه
  • بهبود رشد اندام های هوایی و افزایش رشد ریشه
  • افزایش قدرت مقابله با تنش ها و کاهش خسارات ناشی از آنها

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا