تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

PLANT MATE

 

پلنت میت 

کـود مایـع پلنـت میـت کـودی کامـل حـاوی نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم همـراه با عناصـر ریـز مغـذی کالت شـده و آمینـو اسـید ترکیـب متعـادل و متناسـبی را بوجـود مـی آورد تـا بسـیاری از مشـکالت تغذیـه ای گیاهـان را برطـرف کنـد. از پلنـت میـت بدلیـل دارا بـودن pH اسـیدی )۴/۵(، مـی تـوان در آب و خاک های بـا pH بـاال و امـاح زیـاد اسـتفاده کـرد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

 

مزایا و تمایزات

  • پیشگیری از بروز کمبود عناصر غذایی
  • کمک به حفـظ تعـادل در تغذیـه گیاهـی
  • افـزایـش و بهبـود جـذب عناصـر ریـز مغـذی بـا کاهـش pH محیـط
  • قابلیت اختالط با کلیه سموم علف کش بدلیل داشتن pH اسیدی
  • بهبود جذب عناصر غذایی از ریشه و افزایش راندمان انتقال مواد جذب شده

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا