تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

RODENT

Repellent

رودنت (دور کننده جوندگان)

رودنـت محصولـی اسـت از گـروه مـواد باغبانـی و دفـع آفـات کـه بـه منظـور دور نمـودن جونـدگان آسـیب رسـان بـه تنـه درختـان باغـات و نهالسـتان هـا تولیـد و فرمولـه گردیـده اسـت. رودنـت بـا مـاده موثـر کاربوکسـین تیـرام ضمـن دور کـردن جونـدگان تـا حـدودی مانـع از پوسـیدگی تنـه درختـان (گمـوز) نیـز مـی گـردد.
روش تاثیـر گـذاری: جونـدگان در زمسـتان بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه شـاخ و بـرگ سـبز بـه منظـور تامیـن غـذا بـه تنـه درختـان حملـه بـرده و از آن تغذیـه میکننـد و چنانچـه درخـت بـا رودنـت پوشـش داده شـود، جونـدگان بـا اولیـن تمـاس احسـاس سـوزش شـدید و درد از ناحیـه دهـان کـرده و از تنـه درخـت دور مـی شـوند

نحوه و مقدار مصرف

پـودر رودنـت را در ظرفـی مناسـب بـا ۱/۵ الـی ۲ لیتـر آب مخلـوط نمـوده تـا بصـورت خمیـر نرمـی مبـدل گـردد و سـپس بـا اسـتفاده از یـک قلـم مـو تنـه درخـت را بـا مـاده آمـاده شـده تـا ارتفـاع ۷۰ سـانتی متـری بطـور کامـل پوشـش دهیـد.

توصیه

  •  دور از دسترس اطفال و حیوانات اهلی نگهداری شود.
  • رودنـت جـز مـواد دفـع آفـات نباتـی مـی باشـد، بنابرایـن بـه هنـگام کار از کشــیدن ســیگار و خــوردن و اشــامیدن و… خــودداری نماییــد.

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا