تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

SALTEX

Salt Neutraliser

اصلاح کننده شوری خاک سالتکس 

سـالتکس محلـول معدنـی حـاوی مقادیـر بـاالی اکسـید کلسـیم و عوامـل کلات کننــده و پایــدار کننــده مــی باشــد که از طریــق حــذف ســدیم اضافــی باعــث کاهــش شــوری(EC )خــاک هــای شــور و یــا شــور و قلیایــی شــود.

مزایا و تمایزات

  • اصالح شوری خاک
  • رفع کمبود کلسیم
  • تسهیل رشد ریشه
  • افزایش خاکدانه سازی و افزایش نفوذ آب و هوا به داخل خاک

نحوه مصرف

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه EC خـاک و آب آبیـاری ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا