تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

SEED GUARD

کود سید گارد 

کـود مایـع سـیدگارد بـا دارا بـودن هورمـون گیاهـی همـراه بـا اسـید هیومیک، کلسـیم، روی و بـور بـه فـرم کالت کامـا پایـدار باعـث القـا مقاومـت گیـاه بـه بیمـاری هـا، اسـترس ناشـی از شـوری و شـرایط محیطـی و همچنیـن افزایـش فعالیـت هـای آنزیمـی و تقسـیم سـلولی میشـود. همچنیـن عـاوه بـر کاربـرد کـود بـه عنـوان بذرمـال، اسـتفاده از ایـن کـود در طـول فصـل رشـد گیـاه از طریـق آب آبیـاری باعـث افزایـش مقاومـت و عملکـرد گیاهـان مـی شـود.

راهنمای مصرف: بذر مال

مقـدار مناسـب کـود را بـا ۲ برابـر حجـم، آب رقیـق نمـوده و پـس از هـم زدن آن ً را بـر روی بذرهـا پاشـیده و مخلـوط کنیـد تـا بـذر کامال بـه آن آغشـته گردد، پـس از خشـک شـدن بـذر، آمـاده کشـت اسـت

مزایا و تمایزات

  • افزایـش مقاومت گیاه به پاتوژن های بیماری زا
  • افزایـش تقسیـم سلولی و بهبود توسعـه ریشـه
  • امکان استفاده به صورت بذرمال و طی دوره رشد
  • افزایـش مقاومـت گیـاه به شـوری خاک، کمبـود آب وتنـش هـای محیطـی
  • افزایش قدرت جوانه زنی و گلدهی و بهبود سیستم آنتی اکسیدان در گیاه

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا