تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

ZARGIAT B 

(Frigate)

زرگیت B (فری گیت)

زرگیـت B ترکیبـی شـیمیایی از گـروه فـری گیـت بـا خاصیـت پخـش کنندگـی یکنواخـت، چسـبندگی و نفـوذ دهندگـی بـاال کـه بـرای افزایش تاثیـر علف کش گالیفوسـیت بطـور اختصاصـی بـکار بـرده مـی شـود. ایـن محصـول بر پایـه حلال هـای آبـی و تنسـاید هـای کامـا محلـول در آب فرمولـه و تولیـد گردیـده اسـت.

مزایا و تمایزات

  • زرگیــت B جهــت مصــرف همــراه بــا ســموم علــف کــش بــا فرموالســیون SL (مایــع قابــل حــل در آب) ماننــد گالیفوزیــت
  • نفـوذ بیشـتر سـم از طریـق کوتیکـول بـه دلیـل دارا بودن دو سـر آب دوسـت و چربی دوســت
  •  فزایش کارایی و صرفه جویی در مصرف گالیفوزیت
  • حاوی مقادیر کمتر از ppm10فلزات سنگین

نحوه و مقدار مصرف

۲ تا ۵ لیتر در هزار لیتر آب

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا