تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

AKTIVATOR

کود ریشه زا و ضد تنش اکتیواتور

محلــول ضــد تنــش و محــرک رشــد اکتیواتــور حــاوی عصــاره جلبــک دریایــی، اسـید هـای آمینـه، هیومیـک اسـید و عناصـر غذایـی مـورد نیـاز گیـاه می باشـد کـه اسـتفاده از آن موجـب ارتقـا رشـد و القـا مقاومـت گیـاه در برابـر تنـش های محیطــی مــی شــود. وجــود مــواد محــرک رشــد آلــی در ایــن کــود باعــث بهبــود جـذب سـایر عناصـر غذایـی و در نتیجـه رشـد بهینـه گیـاه مـی شـود.

نحوه و مقدار مصرف

مقــدار یــک قاشــق چایخــوری از کــود اکتیواتــور در یــک و نیــم لیتــر آب حــل شــود و هــر دو هفتــه یــک بــار همــراه بــا آب آبیــاری مصــرف شــود.

نوع بسته بندی: ۲۵۰ سی سی
شماره ثبت مواد کودی: ۳۱۰۹۳

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا