تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Mn-Chelate 7%

کود قطره سبز کلات منگنز ۷%

کـود مایـع قطـره سـبز کالت منگنـز ،%۷کمپلکسـی حـاوی %۷ عنصـر منگنـز بـه فـرم کالت کامـا پایـدار بـا قابلیـت جـذب بسـیار بـاال از طریـق انـدام هـای هوایـی و بـرگ هـا مـی باشـد که باعـث افزایـش راندمـان فتوسـنتز و کلروفیل سـازی بـه خصـوص در مناطـق بـا pH بـاال مـی شـود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • کمک به جذب بهتر نیترات
  • افزایش راندمان فتوسنتز
  • سرعـت بـاالی جـذب منگـنـز در گیـاه
  • بهبود متابولیسم پروتئین در گیاهان
  • احیا و تسریع رونـد جوانـه زنـی گیـاه
  • تسریع روند میوه دهی و جوانه زنی در گیاه

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا