تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

 GREEN DROP 

Cholrpyrifos EC 40/8%

کلرپیریفوس قطره سبز

کلرپیریفـوس حشـره کـش، کنـه کـش غیـر سیسـتمیک ارگانـو فسـفات بـا اثـر %۴۰/۸ Chlorpyrifos EC  تماسـی و گوارشـی بـا کمـی خاصیـت تدخینـی مـی باشـد کـه بـرای کنتـرل طیـف وسـیعی از حشـرات در بـاغ هـای میـوه و مرکبـات و در مـزارع سـویا بـکار بـرده مـی شـود.

نام شیمیایی

۰,۰ diethyl 0-(3,5,6-trichloro-2-pyridiyl)

نحوه و مقدار مصرف

قبـل از مصـرف بطـری محتـوی سـم را بخوبـی تـکان دهیـد. ابتـدا نصـف منبـع ســمپاش را پــر از آب نماییــد و ســپس مقــدار توصیــه شــده را درون مخــزن ریختـه و مابقـی آب را بـه آن بیفزاییـد.

 

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا