تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD
For Alfa Alfa

کود قطره سبز مختص یونجه

کـود مایـع قطـره سـبز مختص یونجـه، حـاوی ۱۰ درصـد ازت، ۵ درصد پتاسـیم، ۳/۵ درصــد فســفر بــه فــرم P2O5، ۳ درصــد آهــن، ۲ درصــد روی و نســبت خـاص از مـس و منگنـز و بـور بـه فـرم کالت و کامـا پایـدار بـا قابلیـت جـذب بسـیار بـالا مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • افـزایـش قـدرت فتـوسنـتـز
  • افزایش راندمان فتـوسنتز بـرگ
  • بهبود کیفی و کمی محصول تولیدیا
  • ایجاد حالت تعادل مناسب در تغذیه گیاه یونجه

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا