تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
FOR RICE

کود قطره سبز مختص برنج 

کــود مایــع قطــره ســبز مختــص برنــج، حــاوی ۱۱ درصــد نیتــروژن، ۱۰درصـد پتاسـیم و ۳ درصـد گوگـرد، ۵ درصـد فسـفر ونسـبت خـاص از عناصــر روی، منگنــز، مــس و بــور بــه فــرم کالت و کامــا پایــدار مــی باشــد. ایــن کــود قابلیــت اختــاط بــا کلیــه ســموم دفــع آفــات بــه جــز ســموم مســی و گوگــردی را دارد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  •  افزایش درصد گلدهی
  •  افزایش درصد گلدهی
  •  افزایش وزن هزاردانه و کاهش پوکی دانه
  •  افزایش مقاومت گیاه برنج به بیماری پاخوره
  •  ساخته شده براساس استاندارد FAO و IFA

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا