تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
K , Zn , B For Citrus

کود قطره سبز پتاسیم – روی – بر مختص مرکبات

کـود مایـع کامـل و کمپلکـس حـاوی عناصـر اصلـی پتاسـیم، روی، بـور بـا درصـد و نسـبت مشـخصی بـه فـرم کالت کامـا پایـدار و محلـول در آب مـی باشـد کـه بـا جبـران کمبـود عناصـر غذایـی از ریـزش گل و میـوه جلوگیـری خواهـد شـد. نسـبت و غلظـت عناصـر در ایـن کـود براسـاس نیـاز غذایـی مرکبـات بـوده و طی شـرایط آب و هوایـی و اقلیـم ایـران تهیـه گردیـده اسـت.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

 

 

مزایا و تمایزات

  • افزایش شکوفه و گل آوری بیشتر و جلوگیری از ریزش میوه
  • افزایش میوه دهی و مقدار ویتامین C در مرکبات
  • افزایش خاصیت انبارداری محصول پس از برداشت
  • افزایش مقاومت گیاه به گرما ، سرما و تنش های محیطی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا