تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP
Root Booster

کود قطره سبز ریشه زایی

کــود مایــع قطــره ســبز ریشــه زایــی حــاوی ۱/۵ درصــد نیتــروژن، ۱۸درصــد فســفر قابــل جــذب، ۶درصــد پتاســیم محلــول در آب، ۵ درصــد جلبــک دریایی(آسـکوفیلوم نودوسـوم)، ۳درصد اسـید آمینـه آزاد، ۲درصد هیومیک اســید مــی باشــد. ایــن کــود قابلیــت اختــاط بــا کلیــه ســموم بــه جــز ســموم گوگــردی را دارد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • تغذیه و تقویـت گیـاه
  • افزایش عملکرد گیاه
  • افزایش حجم ریشـه و بهبـود جـذب عناصـر غذایـی
  • بهبود ریشه آسیب دیده گیاه در اثر آفات یا بیماری
  • افزایش مقاومت گیاه تحت شرایط تنش محیطی و زیستی (خشکی، شوری…،(

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا