تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GUARD

GLUE

چسب باغبانی گرین گارد

چسـب باغبانـی گریـن گارد ترکیبـی از نوعـی مـواد پلیمـری مخصـوص، رزیـن هـای خـاص بـه همـراه قـارچ کـش و ترکیبـات معدنـی ضـد باکتری سـاخته شـده اسـت. پـس از کاربـرد چسـب گریـن گارد، یـک الیـه کشسـان ارتجاعـی بـر روی محـل یـا پیونـد ایجـاد مـی شـود کـه مانعـی بـرای توسـعه و رشـد رویشـی گیـاه نخواهـد بـود.

مزایا و تمایزات 

  • مقاوم در برابر سرما
  • قابل استفاده برای تمام گیاهان، درختان و بوته ها
  • جلوگیری از ورود آلودگی و بیماری از اطراف زخم یا محل پیوند و هرس ترمیم و بهبود سریع محل

نحوه و  مقدار مصرف

چسـب گریـن گارد را بوسـیله قلـم مـو یـا ابـزاری شـبیه آن بـه صورت یـک الیه ضخیـم و یکنواخـت روی محـل هـرس، پیونـد یـا هـر گونـه زخـم انـدام اسـیب دیـده درختـان مالیده شـود.

توصیه

بـرای زخـم هـای قدیمـی و شـاخه هـای شکسـته، زخم به طـور کامـل و یکنواخت با چسـب پوشـانده شود.
مصرف چسب در روز های سرد و بارانی توصیه نمی شود.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه مشــخصات و آنالیــز آب و نظــر مهندســین مشــاور شــرکت زرافشــان تعییـن مـی گـردد.

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا