تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN Max

Organic Liquid Fertilizer

کود ارگانیک گرین مکس

کـود مایـع %۱۰۰ ارگانیـک گریـن مکـس کـودی اسـت مایـع با منشـا آلـی حاوی ۴۰ درصــد مــاده آلــی، ۱۲ درصــد هیومیــک اســید و فولویــک اســید، ۳/۴ درصـد آمینـو اسـید، ۱۵ درصـد نیتـروژن، ۱/۲ درصـد فسـفر و ۲/۸ درصـد آهـن بـه فـرم کالت و کامـا پایـدار مـی باشـد.

توجه

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • جلوگیری از ریزش گل و میوه
  • افزایش درصد ماده آلی خاک
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول
  • افزایش جذب عناصر غذایی از خاک
  • بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک
  • افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا