تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

VIRU GUARD SA

ویروگارد

Viru Guard SA یـک کـود- سـم مایـع منحصـر بـه فـرد اسـت که حاوی فسـفیت پتاسـیم و سیلیسـیوم و هورمـون القـا کننـده مقاومـت طبیعـی گیـاه بـوده کـه کامـلا پایـدار و محلـول در آب مـی باشـد.

توجه

بـه منظـور افزایش چسـبندگی و پوشـش سـطحی به هنـگام محلول پاشـی از ترکیـب غیر یونی سـیتوویت اسـتفاده شـود.

مقادیـر توصیـه شـده کلـی مـی باشـد، میـزان واقعـی مصـرف بـا توجـه بـه سـن گیـاه، شـدت کمبـود عناصـر (بـر اسـاس آزمـون خـاک و بـرگ و شـرایط محیطی) ، تنـوع شـرایط آب و هوایـی و ارقـام محصـوالت کشـاورزی و نظـر مهندسـین مشـاور شـرکت زرافشـان تعییـن مـی گـردد.

مزایا و تمایزات

  • تقویت گیـاه و درمـان زردی
  • افزایش فتوسنتز و عملکرد
  • افزایش مقاومت گیاه به بیماری های ویروسی، باکتریایی و قارچی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا