تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

نام نویسنده: zarafshanco

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

ATASH Super Power Insecticide Liquid مایع سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش  سوسـک کـش و حشـره کـش مایـع از خانـواده پیروتروئیدهـا حـاوی مـاده موثره ۱۰ درصـد پرمتریـن و ۹۰ درصـد مـواد همـراه بـا اثـر و طیـف وسـیع بـرای از بیـن بـردن سوسـک درشـت، سوسـک ریـز، مورچـه، سـاس، کنـه، بیـد، کک، شـپش، خرخاکـی، هزارپـا، …

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش ادامه »

اسپری مورچه کش آتش 

ATASH Spray Fire Ant Killer اسپری مورچه کش آتش  اسـپری مورچـه کـش آتـش، محلـول سـم آمـاده بـه مصـرف جهـت از بیـن بردن انــواع مورچــه بــا طیــف و اثرگــذاری ســریع حــاوی دلتامتریــن، زایلــن، آب و سـورفکتانت مـی باشـد. نحوه و مقدار مصرف:  اســپری مورچــه کــش را در مســیر حرکــت و اطــراف محــل تجمــع، اطــراف دیوارهـا، زیـر …

اسپری مورچه کش آتش  ادامه »

اسپری سوسک کش آتش

ATASH Super Fire Insecticide Spray اسپری سوسک کش آتش اســپری حشــره کــش و سوســک کــش آتــش حــاوی پرمتریــن، زایلــن، آب و سـورفکتانت، محلـول سـم آمـاده بـه مصـرف خانگـی جهـت از بیـن بـردن انـواع سوسـک، موریانـه، سـاس، مورچـه، کک، شـپش و همچنیـن کنتـرل و نابـودی آفـات گیاهـان زینتـی بـا طیـف وسـیع مـی باشـد. نحوه و مقدار …

اسپری سوسک کش آتش ادامه »

پودر سوسک کش و حشره کش آتش 

ATASH INSECTICIDE POWDER پودر سوسک کش و حشره کش آتش  پــودر سوســک کــش و حشــره کــش آتــش، از خانــواده پیروتروئیدهــا بــا اثــر و طیــف وســیع بــرای از بیــن بــردن سوســک درشــت، سوســک ریــز، مورچــه، سـاس، کنـه، بیـد، کک، شـپش، خرخاکـی، هزارپـا، جیرجیـرک، عنکبـوت و بطـور کلـی حشـرات مـوذی خانگـی مـی باشـد. ماده موثره: پرمترین ۱% …

پودر سوسک کش و حشره کش آتش  ادامه »

اسپری براق کننده سطح برگ گرین مکس

GREEN MAX Leaf Shiner Spary اسپری براق کننده سطح برگ گرین مکس اسـپری بـراق کننـده سـطح برگ گریـن مکس محلولـی کامـا ارگانیک ویـژه برگ و انـدام هـای هوایـی گیـاه مـی باشـد. ایـن اسـپری بـا برطرف کـردن گـرد و غبار از سـطح بـرگ باعـث شـفافیت و بـراق نمـودن سـطح برگ شـده و قـدرت تنفس و فتوسـنتز …

اسپری براق کننده سطح برگ گرین مکس ادامه »

کود طلای سبز هیومیک اسید + فولویک اسید

GREEN GOLD Humic + Fulvic Acid for Ornamental Plants کود طلای سبز هیومیک اسید + فولویک اسید مختص گیاهان زینتی کــود طــای ســبز هیومیــک اســید+ فولویــک اســید بــه فــرم پــودری حــاوی هیومیـک اسـید، فولویـک اسـید، پتاسـیم بـه صـورت محلـول در آب و بـه فـرم کلات پایـدار بـرای اثـر بخشـی بیشـتر مـی باشـد. مزایا و تمایزات …

کود طلای سبز هیومیک اسید + فولویک اسید ادامه »

کود طلای سبز آمینو اسید پلاس

GREEN GOLD Amino Acid Plus for Ornamental Plants کود طلای سبز آمینو اسید پلاس مختص گیاهان زینتی کـود پـودری طـای سـبز آمینـو اسـید پـاس مختص گیاهـان زینتـی، حـاوی آمینو اسـید هـای ضـروری آل آرژنیـن، متیونیـن، لیزیـن و والیـن اسـت کـه بـه منظـور جـذب و اثـر بخشـی بیشـتر بـه فرم کامـا پایـدار و محلـول در آب …

کود طلای سبز آمینو اسید پلاس ادامه »

اسپری تقویتی کود قطره سبز

GREEN DROP Ornamental Plants Fertilizer Spray کود آماده مصرف تقویتی فطره سبز مختص گیاهان زینتی کــود آماده مصرف تقویتی قطره سبز مختص گیاهان زینتی، کود مایع کامل و کمپلکس حــاوی ۸ درصــد نیتــروژن، ۵ درصد فسفر به فرم P2O5 ، هشت درصد پتاسیم به فرم K2O ، گوگـرد، کلسـیم و عناصـر ریز مغـذی آهـن، روی، …

اسپری تقویتی کود قطره سبز ادامه »

کود طلای سبز ۳۶-۱۲-۱۲ مختص گلدهی

GREEN DROP for Bloom Up 12-12-36 کود طلای سبز ۳۶-۱۲-۱۲ مختص گلدهی  کــود کامل پودری طلای سبز مختص گلدهی حــاوی ۱۲ درصــد نیتــروژن، ۱۲ درصد فسفر به فرم P2O5 ، سی و شش درصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیـر خـاص از عناصـر کـم مصـرف و کامـا محلـول در آب مـی باشـد. ایـن …

کود طلای سبز ۳۶-۱۲-۱۲ مختص گلدهی ادامه »

کود قطره سبز ۵-۵۰-۱۵ مختص گیاهان زینتی 

GREEN DROP ۱۵-۵۰-۵ کود قطره سبز ۵-۵۰-۱۵ مختص گیاهان زینتی  کــود کامل پودری قطره سبز ۵-۵۰-۱۵ حــاوی ۱۵ درصــد نیتــروژن، ۵۰ درصد فسفر به فرم P2O5 ، پنجدرصد پتاسیم به فرم K2O ، و همچنین مقادیـر خـاص از عناصـر ریـز مغـذی بـه فـرم کالت کامـا پایـدار اسـت. این کـود قابلیت انحـال صـد در صـد در …

کود قطره سبز ۵-۵۰-۱۵ مختص گیاهان زینتی  ادامه »

پیمایش به بالا